مشخصات کلی و سرفصل دروس

سرفصل رشته های کارشناسی ارشد

نمایه دانلودسر فصل رشته کارشناسی ارشد حسابداری

نمایه دانلودسر فصل رشته کارشناسی ارشد حسابداری ( ورودی 1400 و به بعد)

نمایه دانلودسر فصل رشته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

نمایه دانلود   سر فصل رشته کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی و محیط ریست

نمایه دانلود   سر فصل رشته کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

نمایه دانلود   سر فصل رشته کارشناسی ارشد مدیریت شهری

نمایه دانلود   سر فصل رشته کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی

نمایه دانلود  سر فصل رشته کارشناسی ارشد علوم ورزشی (مدیریت بازاریابی)

نمایه دانلود   سر فصل رشته کارشناسی ارشد اکوتوریسم (طبیعت گردی)

نمایه دانلود   سر فصل رشته کارشناسی ارشد گردشگری (بازاریابی)

نمایه دانلود   سر فصل رشته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

نمایه دانلود   سر فصل رشته کارشناسی ارشد مهندسی معماری

نمایه دانلود   سر فصل رشته کارشناسی ارشد مهندسی معماری منظر

نمایه دانلود   سر فصل رشته کارشناسی ارشد مهندسی معماری داخلی

نمایه دانلود   سر فصل رشته کارشناسی ارشد مهندسی عمران

نمایه دانلود   سر فصل رشته کارشناسی ارشد علوم ورزشی (آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی)

سرفصل رشته های کارشناسی پیوسته

نمایه دانلود   سر فصل رشته کارشناسی پیوسته حسابداری
نمایه دانلود   سر فصل رشته کارشناسی پیوسته حسابداری (ورودی 96 و به بعد)
نمایه دانلود   سرفصل رشته کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
نمایه دانلود   سر فصل رشته کارشناسی پیوسته صنعتی
نمایه دانلود   سر فصل رشته کارشناسی پیوسته جهانگردی
نمایه دانلود   سر فصل رشته کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
نمایه دانلود   سرفصل رشته کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی (ورودی 97 و به بعد)
نمایه دانلود   سرفصل رشته کارشناسی آموزش زبان انگلیسی
نمایه دانلود   سر فصل رشته کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه
نمایه دانلود   سر فصل رشته کارشناسی مهندسی فضای سبز
نمایه دانلود   سر فصل رشته کارشناسی مهندسی شهرسازی (ورودی  91 و 92)
نمایه دانلود   سر فصل رشته کارشناسی مهندسی شهرسازی (ورودی 93 و به بعد)
نمایه دانلود   سر فصل رشته کارشناسی مهندسی منابع طبیعی
نمایه دانلود   سر فصل رشته کارشناسی پیوسته علوم ورزشی (تا ورودی 95)
نمایه دانلود   سر فصل رشته کارشناسی پیوسته علوم ورزشی (ورودی 96 و به بعد)
نمایه دانلود   سر فصل رشته کارشناسی پیوسته مهندسی معماری
نمایه دانلود   سر فصل رشته کارشناسی پیوسته معماری داخلی (ورودی 96 و ماقبل)
نمایه دانلود   سر فصل رشته کارشناسی پیوسته  معماری داخلی (ورودی 97 به بعد)
نمایه دانلود   سر فصل رشته کارشناسی پیوسته  گردشگری
نمایه دانلود   سرفصل رشته کارشناسی پیوسته عمران

سرفصل رشته های کارشناسی ناپیوسته

نمایه دانلود   سر فصل رشته کارشناسی ناپیوسته حسابداری
نمایه دانلود   سر فصل رشته کارشناسی ناپیوسته حسابداری ورودی  سال 1400 به بعد
نمایه دانلود   سر فصل رشته کارشناسی ناپیوسته صنعتی
نمایه دانلود   سر فصل رشته کارشناسی ناپیوسته جهانگردی
نمایه دانلود   سر فصل رشته کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
نمایه دانلود   سر فصل رشته کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری
نمایه دانلود   سر فصل رشته کارشناسی ناپیوسته شهرسازی
نمایه دانلود   سر فصل رشته کارشناسی ناپیوسته علوم ورزشی (ورودی 95 و ماقبل)
نمایه دانلود   سر فصل رشته کارشناسی ناپیوسته علوم ورزشی (ورودی 96 به بعد)

سرفصل رشته های کاردانی پیوسته

نمایه دانلود   سر فصل رشته کاردانی پیوسته حسابداری
نمایه دانلود   سر فصل رشته کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری

سرفصل رشته های کاردانی ناپیوسته

نمایه دانلود   سر فصل رشته کاردانی ناپیوسته حسابداری
نمایه دانلود   سر فصل رشته کاردانی جهانگردی
نمایه دانلود   سر فصل رشته کاردانی مدیریت بازرگانی
نمایه دانلود   سر فصل رشته کاردانی مدیریت صنعتی