نشریات دانشجویی

 

 

به موازات گسترش روزافزون و چشمگير ارتباطات و رسانه هاي جمعي و نقش حياتي اطلاع رساني در جامعه امروزي، نشريات دانشجويي به عنوان نمود عيني و طلوع داده ها و پردازش گريهاي علمي از جايگاه ويژه اي برخوردار است. به طور كلي انتشار نشريه هاي علمي، تكثير نرم افزارهاي رايانه اي، لوح فشرده و فيلمهاي علمي و آموزشي ساخته شده از طرف دانشجویان باعث نشر ناحیه های علمی دانشگاهها و دسترسی بهتر و آسانتر و موجب شتاب بیشتر کار علمی، رقابت سالم، ایجاد روحیه خودباوری و نیز استفاده از توانایی ها و هنرهای فردی دانشجویان در جهت تولید علم می شود. در همین راستا و در جهت ارتقاء و بهبود کمی و کیفی فعالیت نشریات دانشجویی، پس از تصویب و ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل اجرایی نشریات دانشگاهی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، فعالیتهای نشریات دانشجویی ضمن برخورداری از حمایت مالی و تسهیلات جنبی از ضابطه مندی جهت اخذ مجوز انتشار از سوی کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی و شورای فرهنگی دانشگاه مي باشد.

نمون برگ درخواست مجوز انتشار نشریه