مشاوره حضوری

مشاوره حضوری:

دانشجویان گرامی می توانند از شنبه تا چهارشنبه 1.30 -8.30 به اتاق مشاوره مراجعه نمایند.