افتخارات ورزشی
افتخارات ورزشی
افتخارات ورزشی
المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور
مقام رشته تاریخ
دو و میدانی 800 متر 95-96
شنا 50 متر کرال پشت 95-96
کاراته وزن 75 کیلوگرم 96-97
انتخابی المپیاد کشوری
مقام رشته تاریخ
دو و میدانی 400 متر 94-95
شنا 50 متر کرال پشت 94-95
شنا 100 متر کرال پشت 94-95
کشتی فرنگی - وزن 80 کیلوگرم 94-95
شنا 100 متر قورباغه 94-95
شنا 50 متر کرال پشت 94-95
کشتی فرنگی وزن 130 کیلوگرم 94-95
کاراته وزن 75- کیلوگرم 96-97
کاراته وزن 84+ کیلوگرم 96-97
کاراته وزن 84- کیلوگرم 96-97
منطقه 9 کشور
مقام رشته تاریخ
دو و میدانی 400 متر 94-95
دو و میدانی 400*4 متر میدانی 94-95
شنا 50 متر کرال پشت 95-96
دو و میدانی 3000 متر 95-96
دو و میدانی 200*4 متر امدادی 95-96
کشتی فرنگی وزن 80 کیلوگرم 94-95
کشتی فرنگی وزن 85 کیلوگرم 95-96
شنا 50 متر قورباغه 94-95
کشتی فرنگی وزن 130 کیلوگرم 94-95
دو و میدانی پرش طول 95-96
دو و میدانی پرش سه گام 95-96
دو و میدانی 200*4 متر امدادی 94-95
دو و میدانی 400*4 متر امدادی 94-95
کاراته - کاتا 95-96
کاراته وزن 67- کیلوگرم 95-96
کشتی فرنگی وزن 66 کیلوگرم 95-96
شطرنج 95-96
کاراته وزن 75- کیلوگرم 95-96
کاراته وزن 75- کیلوگرم 96-97
کاراته - کاتا 96-97
کاراته وزن 55- کیلوگرم 96-97
کشتی آزاد - وزن 60 کیلوگرم 96-97
شنا 50 متر پروانه 96-97
شنا 50 متر کرال پشت 96-97
تکواندو وزن 80- کیلوگرم 96-97
دو و میدانی پرش طول 96-97
کشتی آزاد وزن 84 کیلوگرم 97-98
کاراته وزن 61- کیلوگرم 97-98
کاراته وزن 84- کیلوگرم 97-98
کاراته - کاتا 97-98
تکواندو وزن 49- کیلوگرم 97-98
دو و میدانی تیمی 94-95
شنا 50 متر پروانه 95-96
دو و میدانی 200*4 متر امدادی 95-96
دو و میدانی تیمی 94-95
دو و میدانی ماده 60 متر 94-95
دو و میدانی 400*4 متر امدادی 95-96
دو و میدانی - پرتاب دیسک 94-95
دو و میدانی - پرتاب نیزه 95-96
دو و میدانی 400*4 متر امدادی 95-96
شنا - 50 متر 94-95
دو و میدانی - ماده پرش سه گام 94-95
دو و میدانی - ماده 400 متر 94-95
دو و میدانی - ماده پرش طول 94-95
دو و میدانی 400*4 متر امدادی 95-96
کشتی فرنگی- وزن 98 کیلوگرم 94-95
دو و میدانی 200*4 متر امدادی 95-96
دو و میدانی 400*4 متر امدادی 95-96
کاراته وزن 60 کیلوگرم 96-97
کاراته وزن 84+ کیلوگرم 96-97
کاراته وزن 75- کیلوگرم 96-97
کاراته - کاتا 96-97
کشتی آزاد- وزن 97 کیلوگرم 96-97
تکواندو وزن 40- کیلوگرم 96-97
دو و میدانی ماده پرش ارتفاع 96-97
شطرنج 96-97
کشتی آزاد وزن 55 کیلوگرم 97-98
شطرنج 97-98
تکواندو وزن 46- کیلوگرم 97-98
تکواندو وزن 68- کیلوگرم 97-98
دو و میدانی 1500 متر 94-95
دو و میدانی 800 متر 94-95
دو و میدانی ماده پرش سه گام 94-95
دو و میدانی 200 متر 94-95
دو و میدانی ماده پرش طول 94-95
شنا 100 متر کرال سینه 94-95
کشتی فرنگی وزن 86 کیلوگرم 94-95
شنا 50 متر پروانه 95-96
شنا 50 متر قورباغه 95-96
دو و میدانی پرتاب دیسک 95-96
دو و میدانی پرتاب وزنه 95-96
دو و میدانی 400 متر 95-96
کشتی فرنگی وزن 98 کیلوگرم 95-96
تکواندو وزن 40- کیلوگرم 95-96
شطرنج 95-96
والیبال 95-96
کاراته وزن 84- کیلوگرم 96-97
کشتی آزاد وزن 63 کیلوگرم 96-97
کشتی آزاد وزن 57 کیلوگرم 96-97
یدمینتون 96-97
تنیس روی میز 97-98