آگاهی از مرز در روابط

آگاهى از مرز در روابط

 آگاهى از مرزها و حريم ها در روابط انســانى به معناى حفظ فاصله مناسب با مردم اســت. عده اى از مردم در روابط بين فردى خود با ديگران مرز مشــخصى ندارند به طورى كه ديگران خيلى ســريع به آنها نزديك مى شــوند و خودشان هم دست به افشــاگرى هاى گسترده از مسائل خصوصى در همان چند جلسه اول مى زنند. در مقابل كسانى هم هستند كه مرزهاى پررنگى دارند، به طورى كه ديگران را ياراى نزديك شدن به آنان نيست و خودشان هم به سختى به ديگران نزديك مى شوندمرز را مى توان به يك خانه تشــبيه كرد. انتظار بر اين اســت كه هر خانه اى درب و پنجره داشــته باشــد، اما درب و پنجره ها بايد قفل داشــته باشــند، به طورى كه ســاكن خانه بتواند كسانى را كه مد نظرش است به درون خانه راه دهد و از ورود افراد ناشناس يا نامناسب به خانه جلوگيرى كند. به علاوه درب و پنجــره خانــه بايد در مواردى كه فرد خواب اســت و يا در خانه حضور ندارد، قفل شده باشد تا كسى وارد خانه نشود

بــا اين تعريف كاملا براى شــما روشــن مى شــود كه منظور از مرز در رابطه چيست. در ارتباط بين فردى بايد به گونه اى باشــيم كه به حريم ديگران احترام بگذاريم و به كســى هم اجازه ندهيم به ما بى احترامى كند، حقوق ما را زير پا بگذارد، نسبت به ما بد رفتارى كند و وارد محدوده جسمانى و رواني ما شود. مرزها را مى توان به مرز جسمانى، مرز روانى و مرز اجتماعى طبقه بندى كردوقتى صحبت از مرز جســمانى به عمل مى آيد به اين معناست كه در ارتباط با ديگران فاصله مناســبى با آنها داشــته باشــيم.