باورهای اشتباه ما در زمینه مطالعه

باورهاى اشتباه ما در زمینۀ مطالعه

بیشتر باورهاى اشتباه ما در زمینۀ مطالعه و درس خواندن ناشی از پیشنهادهاي دوستان خیرخواهى اســـت که متاسفانه هیچ چیز جلوى توصیه هاي آنها را نمى گیرد. آنچه این افراد، به رغم مهربانى و دلسوزى ، در نظر نمى گیرند این مهم اســـت که راهکار مفید براى آنها الزاما براى دیگرى چاره ســـاز نخواهد بود و به او در کســـب نمرات بهتر یارى نخواهد رساند. در واقع آموختن امرى بسیار منحصر به فرد و شخصى است. آنچه براى یک فرد راه قطعى در کسب موفقیت است، الزاما براى دیگرى قابل تجویز نیستبهتر است پیش از شروع مطالعه یا برنامه ریزى براى آن، به بررسى و ارزیابى برخى از این اشتباهات رایج بپردازیم.

 

درس خواندن شـــب امتحان و تحت تنش براى من مفیدتر است.

 افرادى که بر این باورند تصور مى کنند زمانى مى توانند بر مطالب درسى تمرکز بیشتر داشته باشند که فشـــار و اجبارى وجود داشته باشدحقیقت این اســـت که این افراد به جاى متعهد بودن به برنامه ریـــزى و توانمندى در مدیریت زمان ترجیح مى دهند به اهمال کارى و شگردهاى طفره رفتن متوسل شوند. پیشنهاد ما این است که براى روزها و هفته ها برنامه ریزى کنید و هر روز بخش هاى کمى از مطالب درسى را مطالعه کنیددر این صورت در روزهاى امتحان حجم زیادي از درس هاى نخوانده روى هم انباشته نمی شوند. به علاوه، پیشنهاد مى شود براى مبارزه با اهمال کارى اقدام کنید و از متخصصان حوزة سلامت روان و مشاوران تحصیلى کمک بگیرید.

 

ضرورى اســـت که هر روز، و بدون هیچ استثنایى، درس بخوانید.

شاید این مطلب در نظر اول درست به نظر برسد، اما چنین نیست. غالبا زمان کافى براى یک روز استراحت وجود دارد، مشروط بر آن که برنامه ریزى مرتبى داشته باشیم و به آن متعهد بمانیم. آن را بنویسیم و به طور منظم پیگیرى کنیممن از روش آموختن حین خواب استفاده مى کنماین باور در برخى آزمایش هاى علمى ریشه دارد. بر اساس این تحقیقات، مغز حتى در حالت خواب نیز قادر به یادگیرى و جذب مطالب درسى اســـت. حتى برخى معتقدند با گوش دادن به مطالب درسى در حالت خواب توانسته اند زبان دوم بیاموزند. گرچه این مستندات علمى نشان دهندة توانمندى هاى بالاى مغز است، اما پیشنهاد ما این است که براى آموختن مطالب مهم درسى هرگز به شـــیوه هایى که هنوز به قطعیت اثبات نشده اند اتکا نکنید. براى مثال، مى توانید در حال خواب به مطالب ضبط شـــده در کلاس گوش دهید، اما این روش جایگزین خوبى براى درس خواندن در بیدارى نیست.

 

درس خواندن شـــب امتحان هیچ فایده اى نخواهد داشت.

. گرچه همه مشـاوره هاي تحصیلی، به اتفاق، بر این باورند که بنا بر دلایل اثبات شـــده درس خواندن دقیقۀ نود چندان موثر نیســـت و تاثیر زیادي در یادگیري ندارد، چون مطالب به زودى فراموش مى شـــود؛ اما این به آن معنا نیست که درس خواندن شب امتحان بى ارزش است. درس خواندن در شب امتحان بهتر از آن است که اصلا درس نخوانیم، چون به هر حال برخى نکات را در جلسه امتحان به یاد خواهید آورد. پیشنهاد ما این اســـت که براى درس خواندن مرتب در طول نیمسال تحصیلى برنامه ریزى کنید و آن را جدى بگیرید، اما چنانچه به دلیلـــى موفق به این امر نشدید زمان کوتاه شب امتحان را جدى بگیرید و از آن استفاده کنیدبدین منظور می توانید: بخش هایی که استاد تاکید بیشتري بر آن ها کرده است در اولویت قرار دهیداز دانشـــجویانی که این واحد را گذرانده اند در مورد سوالات ترم هاي قبل سوال نمایید

بخش هاي زمان بر را کنار گذاشته تا درصورت باقی ماندن زمان به آن ها بپردازیدمطالبى که بیش از حد خوانده مى شـــوند بیشتر هم از یاد خواهند رفتاین باور به وضوح اشتباه است. همۀ ما تجربه کرده ایم که وقتى مطلبى، براى مثال شماره تلفن یا آدرس، را بارها و بارها با خود تکرار مى کنیم، کمتر از یاد مى بریم. تکرار با تمرکز برروي مطالب دلیل فراموشى نیست. این باور از آنجا سرچشمه مى گیرد که وقتی به اضطــــراب امتحان دچار می شویم، مطالــبى را که خوانده ایم از یـاد مى بریم. به واقع، آنچه باعث فراموشى است، مطالعه و مرور زیاد مطالب نیست بلکه عدم تمرکز حین یادگیرى و مرور و نیز اضطرابى است که در جریان امتحان تجربه مى کنیم.

اگـــر مطالب را چند روز قبل از امتحان مرور کنیم کمتر دچار اضطراب امتحان و فراموشى مطالب مى شویمبراى کسب بهترین نمره ها باید به سختى درس بخوانـــم و لذا فرصتى براى تفریح و سایر کارها نخواهم داشتبى شک همۀ شاگــــرد اول ها در هر کلاسى زمان و انرژى بسیاري به درس خواندن اختصاص مى دهند؛ با این حـــال آنها هم زمان کافى براى کارهاى شخصى دارند. آنچه امروزه ثابت شده این است که اختصاص دادن زمان کافى براى "خود" و اشـــتغال به تفریح و سرگرمى از عوامل موثر در دستیابى به موفقیت تحصیلى است. در نظر داشته باشید چنانچه زمان کافى و موثر به خود اختصاص ندهید، خیلى زود کم مى آورید و خستگى ناشى از این امر ممکن اســـت بر موفقیت تحصیلى و نیز سلامت شما تاثیر نامطلوب بگذارد. پیشنهاد ما تنظیم یک برنامۀ منظم و دقیق است. زمانی را که در اختیارتان است به بخش هاى کوچک یک یا دو ساعته تقسیم کنید و زمان مشخصی براى درس خواندن و تفریح اختصاص دهید. در این صورت خواهید دید که هنوز وقت زیادى براى کارهاى دیگر باقى مانده است.