مرکز همکاری های علمی و بین الملل

 

 

لازمه تعالی، رشد و پیشرفت هر مرکز علمی مبتنی بر گسترش تبادلات علمی، پژوهشی با سایر مراکز علمی داخل و خارج از کشور می باشد، از اینرو ارتباط بین دانشگاه های داخل و خارج از کشور به لحاظ روزآمد کردن اطلاعات امری ضروری و نیازی مستمر محسوب می گردد. 

مرکز همکاری های علمی و بین الملل مؤسسه آموزش عالی بینالود عهده دار این مسئولیت مهم بوده و در تلاش است تا با حضوری موثر در سازمانهای بین الملل و با مشارکت در فرایندهای توسعه علم و فناوری و نوآوری در سطح ملی و بین المللی، گسترش مراودات علمی با سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی داخل و خارج از کشور و هم چنین زمینه تبادل اندیشه، تجارب و آراء میان اساتید و پژوهشگران این مؤسسه را با سایر دانشگاه ها و مؤسسات داخل و خارج فراهم نماید

شایان ذکر است مرکز همکاری های علمی و بین الملل مؤسسه آموزش عالی بینالود در طی سال های اخیر تفاهم نامه های علمی بین المللی وسیعی را با مؤسسات و دانشگاه های کشورهایی مانند ایتالیا و فرانسه امضا نموده است.

 

اهداف و وظایف مرکز همکاری های علمی و بین الملل

ایجاد ارتباطات مستمر علمی با دانشگاه های معتبر جهان

انجام امور شركت اعضاى هیأت علمى مؤسسه در مجامع علمى و بین المللى خارج از كشور

انجام امور شركت اعضاى هیأت علمى مؤسسه در فرصت مطالعاتى داخل و خارج از كشور

تنظیم و اجرای تفاهم نامه ها و قراردادهای همکاری علمی با مراکز علمی خارج از کشور

دعوت از متخصصان ایرانى مقیم خارج و متخصصان خارجى جهت همكارى علمى با دانشگاه

برنامه‌هاي علمي كوتاه‌مدت خاص و در مواردي تشكيل دوره‌هاي مشترك با مراکز علمی خارج از کشور

تمهید مقدمات همایش های علمی داخلی، منطقه ای و بین المللی

تبادل مطالب آموزشي و ساير اطلاعات علمي با مراکز علمی خارج از کشور