رشته های مؤسسه در یک نگاه

 

کارشناسی ارشد

                                 

کارشناسی پیوسته

            کارشناسی ناپیوسته                           کاردانی

 

اکوتوریسم (طبیعت گردی)

                       

 

 

 

 

 

 

آموزش انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 

 

حسابداری

             

 

 

 

 

 

 

 

حسابداری بازرگانی

 

حسابداری

                       

 

 

 

 

 

 

حسابداری

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم ورزشی

             

 

 

 

 

 

 

 

نقشه کشی معماری

 

شهرسازی (برنامه ریزی شهری)

                       

 

 

 

 

 

 

روانشناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت بازرگانی

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهرسازی (مدیریت شهری)

                       

 

 

 

 

 

 

علوم ورزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت جهانگردی

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم ورزشی (فیزیولوژی کاربردی)

                       

 

 

 

 

 

 

مترجمی زبان انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت صنعتی

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم ورزشی (مدیریت بازاریابی)

                       

 

 

 

 

 

 

مدیریت بازرگانی

 

 

 

 

 

 

 

 

معماری

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گردشگری (بازاریابی)

                       

 

 

 

 

 

 

مدیریت جهانگردی

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندسی شهرسازی

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت بازرگانی

                       

 

 

 

 

 

 

مدیریت صنعتی

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندسی عمران اجرایی

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت صنعتی

                       

 

 

 

 

 

 

معماری داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندسی منابع طبیعی (محیط زیست)

                       

 

 

 

 

 

 

مهندسی شهرسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

مهندسی عمران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

مهندسی فضای سبز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

مهندسی مدیریت پروژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

مهندسی معماری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست