بازدید ریاست محترم موسسه آموزش عالی بینالود مشهد از نمایشگاه نقاشی رنگ آفتاب فرهنگی
تاریخ انتشار: يکشنبه، 8 دی 1398 13:55:41

چهارشنبه ۴  چهارم دی ماه 1398 ریاست محترم موسسه آموزش عالی بینالود مشهد جناب آقای علیزاده باتفاق دکتر یزدان بخش مدیریت فرهنگی موسسه از نمایشگاه نقاشی رنگ آفتاب بازدید بعمل آوردند.

این نمایشگاه با آثاری از زهره دلقندی دانشجوی کارشناسی ارشد بینالود مشهد در مکان بوستان کوهسنگی، نگارخانه چارسوق، سالن استادحسین ترمه چی برگزار گردید و در جریان بازدید، تابلوی نقاشی شده چهره ریاست محترم موسسه، به ایشان اهداء گردید.