برگزاری اولین جلسه شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی فرهنگی
تاریخ انتشار: يکشنبه، 24 آذر 1398 11:59:25

جلسه منتخبین شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی موسسه آموزش عالی بینالود در تاریخ چهارشنبه ششم آذر98 در محل سالن شورای موسسه برگزارگردید.

در این جلسه که بمنظور هماهنگی های اولیه و بیان نقطه نظرها وترسیم چشم انداز فعالیت های انجمن های علمی در سال تحصیلی جاری و انتخاب دبیرانجمن های علمی دانشجویی با حضور منتخبین شورای مرکزی تشکیل گردیده بود، مدیر فرهنگی؛ دکتر یزدان بخش و کارشناس فرهنگی؛ سرکار خانم علائی به بیان موارد لازم در زمینه چارچوب های فعالیت های انجمن های علمی پرداخته و بر اهمیت شرکت فعال در عرصه های گوناگون علمی در دانشگاه در راستای تقویت فضای علمی و شور و نشاط در دانشگاه تأکید نمودند.

 در ادامه منتخبین شورای مرکزی ضمن معرفی خود، پرسش ها و حدود انتظارات خود را مطرح نموده و در انتها با رأی گیری کتبی دانشجویان ذیل به عنوان دبیر انجمن علمی رشته خود انتخاب گردیدند:

اسامی و رشته

حسین ساغری            دبیر گروه حسابداری

فاطمه ناقدی نیا          دبیر گروه علوم ورزشی

علی پیروی                دبیر گروه روانشناسی

امیر حسین نبی          دبیر گروه بازرگانی

معین طلوع                دبیر گروه جهانگردی

مسعود سلطانی           دبیر گروه مهندسی فضای سبز

شایان ذکر است شورای مرکزی انجمن های معماری و زبان انگلیسی تاکنون دبیر خود را معرفی نکرده اند.

در رشته های مدیریت صنعتی- حقوق- مهندسی عمران نیز به علت به حد نصاب نرسیدن متقاضیان انجمن علمی تشکیل نگردید.