اتاق فکر گردشگری شهرستان بینالود (طرقبه- شاندیز) شروع به کار کرد. پژوهشی
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 12 تير 1398 10:32:33

با هدف تحقق سند توسعه شهرستان و استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی و سمن ها در حوزه گردشگری و ارتقاء و توسعه گردشگری، اتاق فکر گردشگری شهرستان شروع بکار کرد. اولین جلسه اتاق فکر شهرستان طرقبه شاندیز، در تاریخ ۲۵ خرداد ماه، در سالن جلسات فرمانداری طرقبه شاندیز، با حضور جناب مهندس حسینی فرماندار محترم شاندیز؛ جناب دکتر احمدزاده، رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان؛ مهندس رجب زاده، نماینده شورا شهرستان؛ جناب مهندس صادقی، رئیس شورا بخش؛ خانم دکتر حسینیان، مدیریت پژوهشی دانشگاه بینالود؛ آقای دکتر منصوری، عضو هیئت علمی گروه گردشگری، موسسه آموزش عالی بینالود؛ نماینده شورا مشورتی جوانان شهرستان، نماینده گروه مشاوران جوان شهرداری طرقبه برگزار گردید.

در این جلسه با محوریت تعیین اهداف و محورهای اتاق فکر و مشخص نمودن ترکیب کلی آن تشکیل  شد. در آخر فرماندار محترم  شاندیز جهت جمع بندی مطالب عنوان شده در جلسه به نکات ذیل اشاره فرمودند

فرماندار در نخستین جلسه راه اندازی این طرح، ضمن تاکید بر ضرورت تشکیل این مهم گفت: با عنایت به ظرفیت های متنوع شهرستان در حوزه گردشگری و صنایع وابسته و در راستای توسعه  و تقویت گردشگری و در همراهی با مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی شهرستان، راه اندازی این مهم می توانند نقش ارزنده ای در توسعه اشتغال و سرمایه گذاری در حوزه های مرتبط با گردشگری و صنایع وابسته ایفاء نماید.

نماینده عالی دولت در شهرستان افزود: این اتاق می تواند با استفاده از ظرفیت دانشگاه ها از جمله موسسه آموزش عالی بینالود و موسسه آموزش عالی شاندیز و سمن های فعال در حوزه گردشگری و با احصاء آمارهای مربوط و توانمندی ها و تنگناها موجود، ارائه آموزش های مختلف و متنوع، تعیین اهداف گردشگری و ممیزی مقاصد و برنامه ها در جهت تقویت بخش گردشگری و افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت ها، پیشنهادات اجرایی و مالیاتی جهت تسهیل امور و بهبود کمی و کیفی شاخص ها در این حوزه اقدام نماید تا از این رهگذر و با تقویت اشتغال و سرمایه گذاری شاهد شکوفایی بیش از پیش در این عرصه باشیم.

در این جلسه، برای تقویت حوزه گردشگری پیشنهادات متنوعی ارائه گردید که حسب دستور فرماندار مقرر گردید با برگزاری جلسات دوره ای و جمع بندی و دسته بندی نظرات ارائه شده در اتاق فکر، اقدامات اجرایی به کارگروه میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری منعکس گردد.