جلسه هم اندیشی در خصوص پروژه رفع نازیبایی های بصری محور طبرسی. با شهردار منطقه ثامن پژوهشی
تاریخ انتشار: دوشنبه، 13 خرداد 1398 13:55:27

پروژه رفع نازیبایی های بصری محور طبرسی حد فاصل حرم تا میدان طبرسی در دو جبهه شمالی و جنوبی در سال 1395 توسط گروهی از اساتید و دانشجویان مؤسسه آموزش عالی بینالود، زیر نظر شهرداری منطقه ثامن و سازمان زیباسازی شهر مشهد تهیه و به تأیید این دو مرجع رسیده است. در حال حاضر و با توجه به دغدغه شهردار محترم شهر مشهد جناب دکتر کلائی و شهردار محترم منطقه ثامن، جناب مهندس نعمتی، پروژه مذکور مرحله اجرا قرار گرفته است. طی جلسه ای که در تاریخ 11 خرداد ماه 1398 در شهرداری ثامن با حضور قای مهندس نعمتی "شهردار منطقه ثامن"؛ آقای مهندس عابدی "مسئول امور مهندسین مشاور منطقه"؛ خانم مهندس سحرخیر "کارشناس امور مهندسین مشاور منطقه"؛ توسط خانم دکتر حسینیان "مدیر پژوهشی موسسه آموزش عالی بینالود و مجری طرح" و خانم مهندس زردی "همکار طرح" برگزار گردید، بخشی از اطلاعات برداشت و برآوردمالی که بروزرسانی شده بود، در قالب پاور پوینت ارائه شد. براین اساس مقرر شد، جداول برآوردهای مالی با کمک آقای مهندس عابدی و مشورت با پیمانکاران تدقیق و به تحقق پذیری نزدیک تر شود. دستور کار شهردار محترم آقای مهندس نعمتی مبنی بر این بود که بعد از تدقیق محاسبات مالی جلسه ای جهت هم اندیشی و نظرخواهی از شهردار ارجمند شهر مشهد، جناب آقای دکتر کلالی ترتیب داده شود و بر این اساس تصمیم نهایی اتخاذ گردد.