برگزاری گروه درمانی با موضوع "زندگی خود را دوباره بیافرینید" دانشجویی
تاریخ انتشار: شنبه، 28 ارديبهشت 1398 13:20:19

گروه درمانی یکی از راه هایی است که می تواند به افراد کمک کند تا سلامت روانی بیشتری را احساس کنند.

تبادلی که در این جلسه ها میان اعضا صورت می‌گیرد، موثر‌ترین راه برای ایجاد تغییر در نگرش و سبک زندگی مراجعانی است که گروه درمانی را انتخاب کرده‌اند. تعامل این افراد با کسانی که مشکل مشابهی را تجربه می‌کنند و برخوردار شدن از حمایت و توجه گروه و درمانگر، این درمان را از درمان‌های فردی متمایز می‌کند.

مرکز مشاوره و سلامت با هدف درمان فرد در بافت گروه و ایجاد آموزش های گروهی و با توجه به گسترده بودن مباحث مهارت  های زندگی و ضرورت آموزش دانشجویان در این زمینه اقدام به برگزاری گروه درمانی با عنوان "زندگی خود را دوباره بیافرینید" کرده است.

اولین جلسه از گروه درمانی  با تدریس جناب آقای دکتر گل(دانشجوی فوق دکتری پزشکی روان تنی)در روز  سه شنبه 21 اسفند ماه 97 شروع و اخرین جلسه آن در تاریخ 21 اردیبهشت (هر جلسه دو ساعت)  برگزار شد که طی آن مباحث اولیه راجع به شناسایی طرح واره ها، و اهمیت تاثیر طرح واره ها بر شکل گیری شخصیت و رفتار افراد  و همچنین
 طرح واره ها یا همان تله های ذهنی افراد شرکت کننده مطرح و مورد  بحث و بررسی قرار گرفت .