امضای تفاهم نامه مؤسسه آموزش عالي بینالود مشهد و بانک ملی ایران پژوهشی
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 9 خرداد 1397 10:57:30

تفاهم نامه موسسه آموزش عالی بینالود مشهد وبانک ملی ایران در خصوص حمایت مالی ومعنوی از اساتید،پرسنل و دانشجویان موسسه آموزش عالی بینالود مشهد