اولین جلسه گروه درمانی تحت عنوان " مدیریت استرس" برگزار شد. دانشجویی
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 1 آذر 1396 10:07:23

مرکز مشاوره و سلامت سلسه جلسات گروه درمانی تحت عنوان " مدیریت استرس" را با توجه به شیوع بیش از پیش استرس در بین جوانان به دلیل سبک زندگی عصر حاضر و افزایش عوامل استرس زا در محیط های حقیقی و مجازی به منظور ارتقاء آگاهی دانشجویان از چگونگی کنترل و مدیریت عوامل استرس زا با تدریس کارشناس مسئول مرکز مشاوره و سلامت موسسه در 10 جلسه برنامه ریزی کرد.

اولین جلسه  گروه درمانی در روز سه شنبه مورخ 23 آبان ماه سال 96 با تعداد 36 نفر از دانشجویان برگزار شد که با توجه به ماهیت گروه درمانی و به منظور رسیدن به نتایج بهتر دانشجویان به 3 گروه 12 نفره تقسیم شدند و  مقرر شد برای هر گروه 9جلسه آموزشی برگزار شود.