جلسات دفاع از پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد آموزش
تاریخ انتشار: يکشنبه، 26 شهريور 1396 13:45:18
زمان بندی برگزاری جلسات دفاع پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد به شرح زیر می باشد:

1) رشته : مدیریت صنعتی

عنوان: طراحی یک مدل بهینه بازی N نفره برای افزایش سهم بازار شرکت های توزیع دارو با استفاده از تصمیم گیری گروهی (F ANP) و نظریه بازی ها

نام دانشجو:حسین ابراهیمی نژاد

مورخ: 96/06/26 ساعت 10 صبح

استاد راهنما: حامد طاهرزاده، محمدرضا حصاری

2) رشته : مدیریت صنعتی

عنوان: ارزیابی کارایی بیمارستان ها با استفاده از مدل ادغامی سروکوآن فازی و تحلیل پوششی شبکه های فازی 

نام دانشجو: سیده فرشته حسینی

مورخ: 96/06/28 ساعت 10 صبح

استاد راهنما: دکتر محسن شفیعی نیک آبادی

استاد مشاور: احسان مولایی

3) رشته : مدیریت صنعتی

عنوان: شناسایی عوامل کاهنده اثر شلاق چرمی در زنجیره تأمین و سطح بندی و رتبه بندی آن ها با روش ISM و تکنیک  دیمتل فازی (مورد مطالعه: صنعت داروسازی شهرستان مشهد)

نام دانشجو: سمیه مظفر

مورخ: 96/06/28 ساعت 13 

استاد راهنما: دکتر محسن شفیعی نیک آبادی

4) رشته : مدیریت صنعتی

عنوان: انتخاب راه حل سازمانی مناسب هوش تجاری در صنعت خودرو با استفاده ار رهیافت نظریه بازی ها

نام دانشجو: سیده عاطفه زهرائی

مورخ: 96/06/28 ساعت 11

استاد راهنما: دکتر محسن شفیعی نیک آبادی

استاد مشاور: محمدرضا حصاری

5) رشته : مدیریت صنعتی

عنوان: تأثیر امنیت اطلاعات بر یکپارچگی زنجیره تأمین جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین با نقش تعدیل گری سازگاری زنجیره تأمین و پیچیدگی محصول

نام دانشجو: فاطمه بزرگر

مورخ: 96/06/28 ساعت 11

استاد راهنما: دکتر محسن شفیعی نیک آبادی

6) رشته : مدیریت صنعتی

عنوان: ارائه یک مدل ترکیبی بر پایه برنامه ریزی آرمانی تصادفی و روش سطح پاسخ به منظور بهینه سازی مشخصه های کیفیت محصولات در سیستم های پیچیده با درنظر گرفتن استوار

نام دانشجو: زکیه پارسائی

مورخ: 96/06/30 ساعت 9:30

استاد راهنما: دکتر طه حسین حجازی

7) رشته : حسابداری

عنوان: اثرات سرمایه فکری و سرمایه مالی به ارزش و خلق ارزش با تعدیل چرخه تجارت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

نام دانشجو: ایمان هادیزاده

مورخ: 96/06/31 ساعت 9

استاد راهنما: دکتر حلیمه رحمانی

8) رشته : حسابداری

عنوان: رابطه بین مالکیت خانوادگی با سررسید و هزینه بدهی

نام دانشجو: برات شیرمحمدی

مورخ: 96/06/31 ساعت 9:45

استاد راهنما: دکتر حسین جباری

استاد مشاور: حمیدرضا رضایی

9) رشته : حسابداری

عنوان: محتوای اطلاعاتی بازده غیر عادی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران : شواهدی از سرمایه فکری

نام دانشجو: هاجر هوشنگی

مورخ: 96/06/31 ساعت 10:30

استاد راهنما: دکتر حلیمه رحمانی

استاد مشاور: دکتر محمد جواد غفاری

10) رشته : حسابداری

عنوان: بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و چسبندگی هزینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نام دانشجو: مهدی غفاری پور

مورخ: 96/06/31 ساعت 11:15

استاد راهنما: حمید بداغی

​استاد مشاور: حمیدرضا رضایی

11) رشته : حسابداری

عنوان: بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی و سودآوری بر جریان های نقد آزاد آنی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

نام دانشجو: مصطفی خلیلی

مورخ: 96/06/31 ساعت 12

استاد راهنما: دکتر حسین جباری

​استاد مشاور: حمید بداغی

12) رشته : حسابداری

عنوان: بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر تقسیم سود سهام با نقش میانجی ساختار مالکیت 

نام دانشجو: عالمه جهانگیری

مورخ: 96/06/31 ساعت 12:45

استاد راهنما: دکتر حلیمه رحمانی

13) رشته : حسابداری

عنوان: رابطه بین جریان نقد آزاد با بیش سرمایه گذاری و حاکمیت شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نام دانشجو: ملیحه نبوی نژاد

مورخ: 96/06/31 ساعت 13:30

استاد راهنما: دکتر حسین جباری

​استاد مشاور: حمید بداغی

14) رشته : شهرسازی- گرایش مدیریت شهری

عنوان: ارزیابی مسیل های اصلی شهر مشهد با رویکرد اکولوژیکی

نام دانشجو: سحر رستمی فر

مورخ: 96/06/25 ساعت 10

استاد راهنما: دکتر سید علی حسین پور

​استاد مشاور: دکترمسعود داوری نژاد

15) رشته : مدیریت بازرگانی- گرایش مدیریت مالی

عنوان: عدم تقان و اثر اهرم ریسک سیاسی بر نوسانات بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران

نام دانشجو: مهلا اصغری مقدم

مورخ: 96/06/29 ساعت 10

استاد راهنما: خانم دکتر شیرزور

16) رشته : منابع طبیعی - گرایش آلودگی

عنوان: بررسی میزان فلزات سنگین کادمیوم و سرب در خاک کشاورزی بخش بیستون (هرسین)

نام دانشجو: امین احمدی

مورخ: 96/06/26 ساعت 12

استاد راهنما: دکتر امین علیزاده

​استاد مشاور: دکترروح ا... بهزاد

17) رشته : مدیریت صنعتی - گرایش تحقیق در عملیات

عنوان: شناسایی واولویت بندی شاخص های بهترین مدل بانکداری جهت حمایت از صادرات با استفاده از تکنیک دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی

نام دانشجو: رضا صبور

مورخ: 96/06/29 ساعت 11:15

استاد راهنما: دکتر حامد طاهرزاده – دکتر محمدرضا حصاری

محل برگزاری جلسات دفاع : سالن اجتماعات موسسه