نمایشگاه کار آفرینی برگزار شد. دانشجویی
تاریخ انتشار: دوشنبه، 16 اسفند 1395 13:48:38
نمایشگاه کارآفرینی به همت واحد کارآفرینی مرکز مشاوره و سلامت موسسه ، از تاریخ 15 اسفند لغایت 19 اسفند و به مدت 5 روز دایر شد.
 نمایشگاه کار آفرینی برگزار شد.

این نمایشگاه که با هدف عرضه آثار قابل فروش دانشجویان می باشد در طبقه همکف موسسه از ساعت 9 صبح لغایت 16 برگزار شد.