انتخاب واحد دروس عمومی آموزش
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 17 شهريور 1395 13:56:21

دروس عمومی کلیه رشته ها در تاریخهای 21شهریور ماه و 22شهریور ماه برای همه رشته ها و همه ورودی ها قابل انتخاب خواهد بود.

برای انتخاب این دروس به سایت مؤسسه مراجعه نمایید.