هیئات دانشجویی

 

 

از جمله هیأت های دانشجویی، هیئات مذهبی هستند که در حال حاضر هیئت دانشجویی امام علی النقی (ع) در حوزه برگزاری مراسم های مذهبی با مؤسسه آموزش عالی بینالود، همکاری می نماید.