آلبوم بازدید و نشست هم اندیشی و تفاهم علمی پژوهشی بین دانشگاه گوهرشاد کابل و دانشگاه بینالود تعداد تصاویر : 9