آلبوم سمپوزیوم تعداد تصاویر : 50
سمپوزیوم بافت های فرسوده، معماری و شهرسازی معاصر، چالش ها و فرصت ها ACOB 2016