آلبوم نمایشگاه ها تعداد تصاویر : 6
بازدید ریاست دانشگاه بینالود‌ و معاون محترم علمی استان قدس به همراه ریاست محترم بیمارستان رضوی از غرفه ایران توسط دانشگاه بینالود مشهد