آلبوم همایش ملی تعداد تصاویر : 23
همایش ملی فرهنگ، هویت شهری و گردشگری ACOB 2015