صندوق رفاه دانشجویان

آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وام دانشجویی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

صندوق رفاه دانشجویان

www.swf.ir

 

مقدمه:

به منظور کمک به امورتحصیلی و معیشتی دانشجویان مستعد کم بضاعت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور و در راستای تکالیف مقرر در ماده 1 قانون صندوق، بندهای "د" ، "ه" و " و ماده 3 اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان به ترتیب مصوب 1371/12/04 مجلس شورای اسلامی  و 17/10/1373 هیأت وزیران و اصلاحات بعد از آ«، آیین نامه پرداخت وام های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزرات علوم، تحقیقات و فناوری به شرح ذیل تدوین و ابلاغ می گردد:

ماده 1:

 1. وزرات علوم: وزرات علوم: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

2-1     سازمان اموردانشجویان: سازمانی دولتی و وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد که وظیفه مدیریت اموردانشجویان راه به عهده دارد.

3-1     صندوق: صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم

4-1 دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی: منظور همه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی است که دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشند.

5-1   دانشجوی شهریه پرداز:به دانشجویانی که به ازای بهره مندی از آموزش شهریه پرداخت می نمایند ، اطلاق می گردد.

ماده 2) شرایط وام گیرنده

 1. شرایط عمومی

1-1-2 اعتقاد به اصول دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

2-1-2 داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

3-1-2 رعایت اخلاق و شئون دانشجویی.

4-1-2 دانشجو بودن و دارا بودن نیاز مالی

تبصره- دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور یا سایر دستگاه ها و نهادهای حمایتی قانونی در صورت شناسایی، معرفی یا پیش بینی در قوانین و مقررات و مصوبات مراجع ذیربط دریافت وام نسبت به سایرین برخوردار می باشند.

تبصره- تشخیص نیاز و اولویت دانشجویان مستعد کم بضاعت

5-1-2 عدو دریافت بورس و یا کمک هزینه تحصیلی

6-1-2 عدم اشتغال در زمان دریافت وام دانشجویی به کاری که مستلزم دریافت اجت می باشد.

7-1-2 سپردن سند تهعد محضری با ضامن معتبر

ماده 3) وام شهریه:

این وام به منظور کمک به تامین بخشی از شهریه دانشجویان شهریه پرداز شاغل به تحصیل در دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم پرداخت میگردد. شرایط اختصاصی، مدارک مورد نیاز، میزان و نحوه پرداخت آن  به شرح زیر می باشد:

3-1- شرایط اختصای وام شهریه:

1-1-7 مدت استفاده از وام شهریه در هر مقطع تحصیلی:

 • کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر 4 نیمسال تحصیلی
 • کارشناسی پیوسته حداکثر 8 نیمسال تحصیلی

2-1-7 وام شهریه به شماره حساب دانشگاه بابت تأمین بخشی از بدهی شهریه متقاضی واریز و به عنوان بدهی وی در پرونده دانشجو ثبت می گردد.

2-7 مدارک مورد نیاز:

 • ارائه سند محضری توسط متقاضی به دانشگاه
 • ارائه کپی فیش حقوقی و حکم کارگزینی ضامن  و نامه کسر از حقوق
 • ارائه فرم درخواست وام
 • هر ترم باید تقاضای وام در سایت صندوق رفاه ثبت گردد و به اموردانشجویی اعلام شود در غیر این صورت دانشگاه هیچ مسئولیتی درر این قبال ندارد

1-4) کارمزد وام:  وجهی است که به تمامی وام های دانشجویی برای طول مدت دریافت وام تا شروع اولین اقساط به صورت روز شمار با نرخ 4 % مطابق فرمول زیر محاسبه می گردد:

 

                 4 ×   مبلغ وام ×(تعداد روزهای مورد استفاده از وام طی نوبت های وام)  =کارمزد طول تحصیل

                100                                                          365

 

5) جریمه تأخیر بازپرداخت وام: وجهی است که به دلیل تعویق یا تأخیر در بازپرداخت اقساط وام دانشجویی بر مبنای 12 % روزشمار، برای کل بدهی معوق محاسبه می گردد.

- نحوه محاسبه جریمه دیرکرد  12 % :

36000/(مدت تعویق) ×12 ×(میزان قسط معوق)  = میزان جریمه تأخیر

                                                                                                                                           

6)چنانچه زمان ادای دین فرا رسیده باشد و پرداختی از سوی وی صورت نگیرد کل بدهی ، اعم از اصل وام و کارمزد ، جریمه تأخبر بایستی یکجا پرداخت گردد.

7) دوره تنفس: مدت زمانی است که به عنوان شروع دوره بازپرداخت بدهی در نظر گرفته شده است، شروع این دوره 9 ماه پس از پایان دوره دریافت وام در هر مقطع تحصیلی تعیین می گردد.

8) تعیین وضعیت بدهی: عبارت است از تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت بدهی توسط دانشجو در پایان دوره پرداخت وام تا قبل پایان دوره تنفس بازپرداختبه صورت تسویه یکجای بدهی و یا اخذ دفترچه اقساط

9) درخواست وام برای هر نیمسال هر نیمسال باید از طریق سایت توسط دانشجو انجام بگیرد د غیر این صورت وام به او تعلق نمیگید.

نحوه بازپرداخت:

در پایان دوره تحصیلی و مشخص شدن تاریخ فارغ التحصیلی دانشجو باید به واحد مربوزه مراجعه نمده و 10 % از کل بدهی پرداخت کند و الباقی به صورت دفتچه اقساط تثسیط می گردد.

توجه داشته باشید در صورت عدم مراجعه بعد فارغ التحصیلی ملزم به پداخت کل بدهی به صورت یکجا می باشید.

 • پایان دوره دریافت وام دانشجویان ئر مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوشته و کارشناسی ارشد 4 نیمسال تحصیلی و کارشناسی پیوسته 8 نیمسال تحصیلی می باشد.
 • بهره منان از وام های دانشجویی که دارای دفترچه اقساز می باشند در صورتی که بیش از 10 قسط متوالی در پرداخت اقساط خود تاخیر نمایند کل بدهی آنان ( اعم از اثل بدهی، کارمزد و جریمه) به دین حال تبدیل شده و باید به صورت یکجا و در یک مرحله واریز نماید.
 • صدور تسویه حساب برای هر مقطع تحصیلی منوط به پرداخت یکجا بدهی در آن مقطع تحصیلی و مقاطع قبلی می باشد.
 • تسیلم اصل مدرک تحصیلی و ریزنمرات استفاده کنندگان از وام صندوق ، بعد از پرداخت کل بدهی و انجام تعهدات قانونی دیگر امکان پذیر است.

8) دانش آموختگان فاقد بضاعت مالی که بدهی آنان به دین حال تبدیل شده است در صورت ارائه دلایل، مدارک و مستندات کافی مبنی بر عدم بضاعت مالی به تشخیص رئیس صندوق رفاه مجموع بدهی آنان( اعم از اصل، کارمزد و جریمه) حداکثر تا 36 ماه قسط متناسب با میزان بدهی قابل تقسیط می باشد.

مشمولین خدمت نظام وظیفه عمومی:

دانش آموختگان دانشگاه که مشمول انجام خدمت نظام وظیفه عمومی می باشند ملزم به تعیین وضعیت بازپرداخت وام خود حداکثر تا 3 ماه از پایان دوه دریافت وام در ه مقطع تحصیلی می باشند وتاریخ آغاز بازپرداخت بدهی این دسته از بهره مندان حداکثر 6 ماه پس از پایان دوره خدمت نظام وظیفه عمومی می باشد.

 

 

 

جدول نحوه بازپرداخت بدهی بدهکاران پذیرفته شده در مقاطع بلاتر

 

نوع قبولی در مقطع بالاتر

وضعیت پرداخت بدهی

شرایط باز پرداخت

تحصیل بدون وقفه در مقطع بالاتر

پرداخت یکجای کل وام ها در زمان پایان دوره دیفت وام قبل از تعیین وضعیت بدهی

بخشودگی کارمزد وام های دانشجویی

پرداخت یکجا 50 % از کل بدهی در زمان پایان دوره دریافت وام قبل از تعیین وضعیت بدهی

مشمول کاهش نرخ کارمزد به میزان 2 % برای مانده بدهی

در صورت تقاضای تقسیط

صدور دفترچه قسط و انتقال بدهی به پس از پایان دوره دریافت وام در مقطع بالاتر

 

در صورت نداشتن اقساط معوق

انتقال مانده بدهی به پس از پایان دوره دریافت وام در مقطع بالاتر

در صورت نداشتن اقساط معوق

به روز رسانی معوق و پرداخت نقدی جریمه تأخیر، سپس انتقال مانده بدهی به پس از پایان دوره دریافت وام در مقطع بالاتر

استنکاف از پرداخت کل بدهی تا زمان قبولی در مقطع بالاتر

تبدیل بدهی به دین حال و تسویه یکجای آن

 

 

تبصره: در صورت قبولی دانش ۀ»وخته در مقطع بالاتر و ترک تحصیل و یا انصراف در آن مقطع، وی ملزم به پرداخت یکجای کل بدهی آن مقطع می باشد. در ضمن بازپرداخت بدهی مقطع قبلی از تاریخ ترک تحصیل در مقطع جدید آغاز می گردد.

 

شرایط ضامنین جهت بهره مندی از وام های دانشجویی:

 • کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی و همچنین کارکنان قراردادی آن دستگاه با حداقل 5 سال سابقه کاری و دارای شناسه کارمندی
 • اعضای هیات علمی وزارت خانه های علوم، فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
 • اعضای هیات علمی رسمی دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین کارکنان رسمی و قراردادی آن دانشگاه با 5 سال سابقه کار
 • کارکنان رسمی و پیمانی قوه مقننه و همچنین کارکنان قراردادی آن قوه با حداقل 5 سال سابقه کاری
 • کارکنان رسمی ، پیمانی و دارندگان پایه قضایی و همچنین کارکنان قراردادی آن قوه با حداقل 5 سال سابقه کاری
 • سردفتران اسناد رسمی، ازدواج و طلاق دارای مجوز از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 • کارکنان استخدامی نیروهای مسلح
 • بازنشستگان کش.ری و لشگری و مستمری بگیر تامین اجتماعی
 • مشمولین دریافت حقوق و مزایا از بیناد شهید و امور ایثارگران
 • کارکنان قرارداد دائم بانک ها با حداقل 5 سال سابقه کاری

مدارک مورد نیاز ضامنین جهت بهرمندی وام های دانشجوی:

چنانچه ضامن کارمند، حقوق بگیر، بازنشسته ، مستمری بگیر و یا عضو هیأت علمی باشد: