تاریخ جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شهرسازی آموزش
تاریخ انتشار: يکشنبه، 15 اسفند 1395 14:22:44

رشته : شهرسازی ، گرایش مدیریت شهری

عنوان: تحلیلی بر عملکرد مدیریت شهری در راستای بهبود منظر شهری خیابان طبرسی کلانشهر مشهد

نام دانشجو: میثم تقی زاده

مورخ: 95/12/17 ساعت 9 صبح

استاد راهنما: دکتر سید علی حسین پور

استاد مشاور: دکتر نگار حسینیان

مکان: اتاق شورا موسسه 

تاریخ جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شهرسازی