کارگاه پروپوزال دانشجویان معماری آموزش
تاریخ انتشار: شنبه، 14 اسفند 1395 14:02:35

کلیه دانشجویان کارشناسی نا پیوسته معماری که در این ترم درس پایان نامه را انتخاب کرده ان، حضور در یکی از جلسات زیر الزامیست.

سه شنبه 95/12/17 ساعت 10 صبح 

چهارشنبه 95/12/18 ساعت 12 ظهر