جلسه توجیهی درس پروژه و کارآموزی گروه حسابداری آموزش
تاریخ انتشار: شنبه، 7 اسفند 1395 08:40:18

جلسه توجیهی درس پروژه و کارآموزی (کاردانی و کارشناسی ناپیوسته) گروه حسابداری در روز دوشنبه 9 اسفند ساعت 12 .

حضور کلیه دانشجویان الزامی است.