گروه بندی چهارمین دوره مسابقات فوتسال جام اتحاد تربیت بدنی
تاریخ انتشار: دوشنبه، 2 اسفند 1395 07:49:41
گروه اول گروه دوم
عمران علوم ورزشی (ب)
هیواد مدیریت صنعتی
شهرسازی حسابداری (ب)
علوم ورزشی ارشد حسابداری (الف)
علوم ورزشی (الف) جهانگردی

محل برگزاری مسابقات : سالن ورزشی موسسه