تاریخ حذف و اضافه آموزش
تاریخ انتشار: يکشنبه، 1 اسفند 1395 10:36:48

تاریخ حذف و اضافه دانشجویان ورودی 94: دوشنبه 2 اسفند ماه

تاریخ حذف و اضافه دانشجویان ورودی 95: سه شنبه 3 اسفند ماه 

تاریخ حذف و اضافه