تحویل نهایی پروژه مالی گروه حسابداری آموزش
تاریخ انتشار: شنبه، 23 بهمن 1395 07:46:54

تحویل نهایی پروژه مالی 1 و 2 گروه حسابداری (مقاطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته) نیمسال اول 96-95

زمان: پنج شنبه 95/11/28 ساعت 14 

مکان: دفتر گروه حسابداری

حضور کلیه دانشجویان الزامیست.

تحویل نهایی پروژه مالی گروه حسابداری