اطلاعیه دروس مجازی گروه معارف آموزش
تاریخ انتشار: پنجشنبه، 21 فروردين 1399 10:26:02

اطلاعیه دوره ویژه تعطیلات اضطراری دانشگاه

دانشجوی عزیز:
با توجه به تعطیلات اضطراری دانشگاهها، برای حل مشکل عقب‌ماندگی تحصیلی در این ایام، می‌بایست تا تاریخ۵ اردیبهشت ۹۹با ورود به سامانه آموزش مجازی دانشگاهیان " دوره ویژه تعطیلات اضطراری دانشگاه" درس های مجازی جایگزین را بگذرانید.

 جهت جبرانِ هر جلسه کلاس حضوری لغو شده، بایستی حداقل 2 جلسه از درس های مجازی را بگذرانید.

نکته مثلا دانشجویی که کلاس اندیشه اسلامی یک او، ۱۱ جلسه تعطیل شده ، از بین دروس پیشنهاد شده باید چند درس مجازی انتخاب کند که مجموع جلسات آنها بیش از ۲۲ جلسه باشد.

 بر اساس بخش نامه ارسال شده به گروه های معارف انجام آموزش مجازی مذکور توسط دانشجویان علاوه بر جبران جلسات کلاس های لغو شده، تا سقف ۱۵ نمره از ۲۰ نمره آزمون کتبی پایان نیمسال جاری را به خود اختصاص خواهد داد که إعمال آن توسط استاد و گروه معارف مربوطه ضروری است.

 حتما هر درس مجازی انتخاب شده را به اتمام رسانده و گواهی نامه آن را پرینت بگیرید و یا در رایانه خود ذخیره نمایید.

نکته صدور گواهینامه منوط به گذراندن آزمون پایانی هر درس می باشد.

 در صورت وجود مشکل،ابتدا فیلم راهنما ویا بخش سوالات متداول را ببینید و قبل از تماس یا ارسال درخواست سعی کنید از مسیر های پیشنهاد شده مشکل را برطرف نمایید.برای کسب اطلاعات بیشتر به ادرسhttp://ec.nahad.ir مراجعه نمایید.

 

 

با احترام، پیرو بخشنامه شماره13244/1/98 مورخ 11/12/1398 در خصوص ضرورت ایجاد شده در تعطیلی اضطراری دانشگاههای کشور و لزوم جبران جلسات درسی لغو شده در این تعطیلات، با توجه به محاسبه طول ترم تحصیلی بر مبنای برگزاری 13جلسه کلاسی و یک جلسه امتحان ( جمعا 14 جلسه) که با برگزاری 22 جلسه مجازی و 2 جلسه حضوری ( مطابق بند 4 این بخشنامه) حاصل می شود، مقرر شد: 
1. جهت جبران 11 جلسه حضوری به ازای هر جلسه کلاس حضوری ( 2ساعته) لغو شده، بایستی حداقل 2 جلسه آموزش مجازی، (معادل 22 جلسه مجازی در صورت ادامه شرایط اضطرار تا پایان ترم) از میان دروس موجود مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان متناسب با موضوع هر گرایش از دروس معارف اسلامی توسط دانشجویان اخذ و گذرانده شود. 
2. انجام آموزش مجازی مذکور توسط دانشجویان علاوه بر جبران جلسات لغو شده، با توجه به نمرات مندرج در گواهی های صادره مرکز آموزش مجازی، تا سقف 15 نمره از 20 نمره آزمون کتبی بایان نیمسال جاری را به خود اختصاص خواهد دادکه اعمال آن توسط استاد و گروه معارف مربوطه ضروری است. 
3. تأکید می شود فرایند تأیید و پذیرش دروس مجازی گذرانده شده توسط گروه معارف هردانشگاه منوط به اخذ گواهینامه از سایت رسمی آموزش مجازی دانشگاهیان به آدرس اینترنتی www.ec.nahad.ir  می باشد. 
4. برگزاری 2 جلسه حضوری در پایان ترم توسط استاد مربوطه ( در پایان شرایط اضطرار) به منظور راستایی آزمایی و ارزیابی استاد ونیز اختصاص نمره نهایی، ضروری است. 

به دانشجویان توصیه شود مراجعه به سامانه آموزش مجازی را به روزهای آخر بازه زمانی معین شده موکول ننمایند