جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری آموزش
تاریخ انتشار: دوشنبه، 28 بهمن 1398 09:45:27

نام دانشجو: فرهاد پورات

عنوان پایان نامه: تأثیر نوآوری و استراتژی کسب و کار بر رشد شرکت در طی چرخه عمر

استاد راهنما: دکتر حسین جباری

استاد مشاور: دکتر حمید بداغی

مورخ : 98/11/29 – ساعت 12 اتاق شورا

 

نام دانشجو: یونس یحیی پور

عنوان پایان نامه: تأثیر نقدشوندگی سهام بر ریسک پذیری شرکت

استاد راهنما: دکتر حمید بداغی

استاد مشاور: دکتر حمیدرضا رضایی

مورخ:98/11/29– ساعت 12:30 اتاق شورا

 

نام دانشجو: ابوالفضل لطفی

عنوان پایان نامه: تأثیر مالکیت نهادی بر ارتباط بین کیفیت سود و اهرم مالی با توجه به چرخه عمر تجاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر حسین جباری

استاد مشاور: دکتر حمید بداغی

مورخ: 98/11/29   ساعت 13 اتاق شورا