جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش
تاریخ انتشار: شنبه، 26 بهمن 1398 09:41:33

 رشته مدیریت بازرگانی

نام د انشجو: مهناز حریربافان

عنوان پایان نامه: بررسی مقایسه ای مولفه های سازمانی و ارتباطی سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر زهرا محمدزاده

استاد مشاور: دکتر حمیدرضا رضایی

مورخ: 98/11/27  ساعت 9 صبح – سالن اجتماعات

 

نام دانشجو: مهناز حدادی

عنوان پایان نامه: بررسی مقایسه ای اثر اهرم مالی بر عملکرد شرکت با میانجیگری قیمت سهام – صنایع منتخب دارو و پتروشیمی بورس اوراق بهادار

استاد راهنما: دکتر زهرا محمدزاده

استاد مشاور: دکتر حمیدرضا رضایی

مورخ: 98/11/27 – ساعت 9:45 – سالن اجتماعات

 

 رشته علوم ورزشی

نام دانشجو: مهدی دروگر

عنوان پایان نامه: نیازسنجی تأثیر خدمات رفاهی بر عوامل بازاریابی جهت جذب مشتری در مجموعه های آبی مشهد

استاد راهنما: دکتر بابک عظیمی

مورخ: 98/11/27 – ساعت 13- سالن اجتماعات

 

نام دانشجو: نسرین افضلی مقدم

عنوان پایان نامه: تأثیرهشت هفته تمرین پیلاتس همراه با مصرف سبوس برنج بر هموسیستئین و CRP در زنان دیابتی نوع دو

استاد راهنما: دکتر مهتاب معظمی

استاد مشاور: دکتر رضا قراری

مورخ: 98/11/28 – ساعت 13 – سالن اجتماعات

 

رشته جهانگردی

نام دانشجو: زهرا اسکویی نیا

عنوان پایان نامه: تأثیر گردشگری پایدار بر گردشگری سلامت در شهر مشهد

استاد راهنما: دکتر زهرا پوری

استاد مشاور: دکتر سیامک منصوری مقدم

مورخ: 98/11/28-  ساعت 13:30 – سالن اجتماعات