اطلاعیه صدور کارت دانشجویی دانشجویی
تاریخ انتشار: دوشنبه، 21 بهمن 1398 09:39:15

قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی جدید بهمن ماه 1398 و دانشجویانی که تاکنون برای صدور کارت دانشجویی اقدام نکردند، خواهشمند است جهت صدور کارت به اموردانشجویی مراجعه فرمایند.