برنامه زمانبندی جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش
تاریخ انتشار: شنبه، 12 بهمن 1398 11:13:48

رشته شهرسازی

نام دانشجو: سیده طاهره کاخکی

عنوان پایان نامه: ضرورت توجه به شهر الکترونیک و امکان سنجی مجازی سازی ارائه ی خدمات در جهت کاهش اتلاف وقت

استاد راهنما: دکتر مسعود داوری نژاد

استاد مشاور: دکتر علیرضا بیدخوری

مورخ: 98/11/13 ساعت 10:15 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

 

نام دانشجو: نغمه عادلیان

عنوان پایان نامه: امکان سنجی فضاهای عمومی محلات شهری با تأکید بر معیارهای شهر دوستدار کودک

استاد راهنما: دکتر مسعود داوری نژاد

استاد مشاور: دکتر حجت حاتمی نژاد

مورخ: 98/11/13 ساعت 11 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود