اطلاعیه تغییر ساعت سرویس های ایاب و ذهاب در بازه امتحانات روابط عمومی
تاریخ انتشار: سه‌شنبه، 17 دی 1398 12:01:18

حرکت سرویس ها از میدان پارک به سمت موسسه:

7:40 - 7:50 - 10:10 - 10:20- 12:45