جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته طبیعت گردی آموزش
تاریخ انتشار: يکشنبه، 8 دی 1398 13:59:12

نام دانشجو: خانم سولماز رزاق پور

عنوان پایان نامه: ارزیابی و پهنه بندی پتانسیل اکوتوریسم با استفاده از مدل topsis و سامانه اطلاعات جغرافیایی ( نمونه موردی: شهرستان بینالود)

استاد راهنما: دکتر حسین کریمی

استاد مشاور: آقای فرید جواهرزاده

مورخ: 98/10/10 ساعت 11 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

رشته: مهندسی منابع طبیعی

نام دانشجو: آقای مسعود ترکمن زاده

عنوان پایان نامه: ارزیابی گونه های مختلف گیاهان دارویی در طراحی فضای سبز و ترسیب کربن در استان خراسان رضوی مطالعه موردی شهرستان مشهد

استاد راهنما: دکتر امین علیزاده

استاد مشاور: دکتر علی قادری

مورخ: 98/10/10  ساعت 12 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود