پایان ثبت نام وام صندوق رفاه دانشجویی
تاریخ انتشار: شنبه، 7 دی 1398 13:19:54

کلیه دانشجویانی که ثبت نام نموده اند هرچه زودتر برای تکمیل پروند به بانک مهر انتخابی خود مراجعه نمایند