شروع تمرینات انتخابی تیم های ورزشی بینالودجهت شرکت در مسابقات کسب سهمیه المپیاد و منطقه9 کشور تربیت بدنی
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 6 آذر 1398 10:54:24

شروع تمرینات انتخابی تیم های ورزشی بینالودجهت شرکت در مسابقات کسب سهمیه المپیاد و منطقه9 کشوراز اول آذرماه 1398((حضور در تمرینات جهت عضویت در تیم های ورزشی دانشگاه الزامی است))