جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش
تاریخ انتشار: يکشنبه، 28 مهر 1398 09:50:20

رشته مدیریت صنعتی

نام دانشجو: آقای محمد حسین امینی

عنوان پایان نامه: شناسایی و رتبه بندی ترجیحات مشتریان در انتخاب خدمات بانکداری الکترونیک توسط روش تصمیم گیری چند معیاره ترکیبی فازی و روش تجمیع کننده تابع مطلوبیت: مطالعه موردی بانک ملت

استاد راهنما: دکتر شیما جوانمرد

مورخ: 98/7/30  ساعت 10 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

 

رشته علوم ورزشی

نام دانشجو: آقای سید مهدی حسینی

عنوان پایان نامه: بررسی نقش اعتبار برند استراتژی اتحاد در رتقا جایگاه استراتژیک باشگاه پدیده خراسان

استاد راهنما: دکتر مهدی طالب پور

استاد مشاور: دکتر وحید ساعتچیان

مورخ: 98/8/01  ساعت 10 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

 

نام دانشجو: آقای حامد مرتضوی مقدم

عنوان پایان نامه: بررسی نقش رسانه ها و تماشاگران بر جذب حامیان مالی در ورزش حرفه ای بانوان

استاد راهنما: دکتر محمد کشتی دار

استاد مشاور: دکتر بابک عظیمی

مورخ:  98/8/01 - ساعت 10:50 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

 

نام دانشجو: خانم زهره رفیعی

عنوان پایان نامه: تأثیر هشت هفته تمرین TRX و مصرف مکمل پروتئین وی بر برخی عوامل آمادگی جسمانی دختران تمرین کرده

استاد راهنما: دکتر مهدی قهرمانی مقدم

استاد مشاور: دکتر تیمور درزابی

مورخ:  98/8/14  ساعت 10 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود