جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جهانگردی آموزش
تاریخ انتشار: دوشنبه، 15 مهر 1398 11:45:56

نام دانشجو: آقای باقر یوسفیان

عنوان پایان نامه: تحلیل تأثیر تحریم های اقتصادی بر رشد گردشگری ورودی و خروجی بین المللی ( مطالعه موردی: شهر مشهد)

استاد راهنما: دکتر حمدالله سجاسی

استاد مشاور: دکتر فرید جواهرزاده

مورخ: 98/7/17 – ساعت 12 -  سالن اجتماعات مؤسسه بینالود