جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش
تاریخ انتشار: يکشنبه، 31 شهريور 1398 14:21:24

نام دانشجو: عاطفه فرامرزی

عنوان پایان نامه: اثر رفتار اخلاقی فروش بر وفاداری مشتری با در نظر گرفتن نقش میانجی کیفیت رابطه

استاد راهنما: دکتر زهرا محمدزاده

استاد مشاور: دکتر قاسم اسلامی

مورخ:98/7/02   ساعت 8:15  سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: علی انصاری

عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند بر ارزش ویژه برند بانک: کیفیت ادراک شده، تصویر ذهنی برند و وفاداری به برند

استاد راهنما: دکتر زهرا محمدزاده

استاد مشاور: دکتر احمدرضا کریمی مزیدی

مورخ: 98/7/02 ساعت 8:45 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: نفیسه نوحسینی

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما: دکتر روح الله بهزاد

استاد مشاور: دکتر نسیم عربیان

مورخ: 98/7/02 ساعت 10 کلاس 408 مؤسسه بینالود

نام دانشجو: فاطمه خانی

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما: دکتر مسعود داوری نژاد

استاد مشاور: دکتردانا علیزاده

مورخ: 98/7/02 ساعت 11 کلاس 408 مؤسسه بینالود

نام دانشجو: محمود توکلی

عنوان پایان نامه: تأثیر فعالیت های بازاریابی رسانه اجتماعی فروشگاه زنجیره ای هایپری بر پاسخ مشتری: بررسی نقش میانجی تصویر برند و آگاهی از برند

استاد راهنما: دکتر علیرضا مقدسی

مورخ 98/7/02 ساعت 12 کلاس 408 مؤسسه بینالود

نام دانشجو: فاطمه حسینی

عنوان پایان نامه: بررسی اثر چرخه عمر شرکت بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و سرمایه فکری

استاد راهنما: دکتر مهدی مرادی

استاد مشاور: دکتر حمید بداغی

مورخ 98/7/02 ساعت 10:30 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: معصومه بهروزی

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه میزان مشارکت سهامداران در مجامع بر مدیریت سود و تجدید ارائه صورت های مالی

استاد راهنما: دکتر مهدی صالحی

استاد مشاور: دکتر حمید بداغی

مورخ 98/7/02 ساعت 11:10 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: فائزه پاداش

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین رقابت در بازار حسابرسی بر سنگربندی مدیریتی و پاداش هیأت مدیره

استاد راهنما: دکتر مهدی صالحی

استاد مشاور: دکتر حمید بداغی

مورخ 98/7/02 ساعت 11:50 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: امیرسامان عسگری

عنوان پایان نامه: رابطه ی بین هموار سازی سود و ریسک پذیری: شواهدی از تفاوت قیمت خرید و فروش در هنگام اعلام زیان

استاد راهنما: دکتر محمود لاری

استاد مشاور: دکتر حمید بداغی

مورخ98/7/02  ساعت 12:30 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: محبوبه روشن

عنوان پایان نامه: تأثیر ارتباطات سیاسی بر ارزش و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر حمید بداغی

استاد مشاور: دکتر حمیدرضا رضایی

مورخ 98/7/02- ساعت 13:10 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: خدیجه صحرا بیگی

عنوان پایان نامه: اجتناب مالیاتی، توانایی مدیریتی و کارایی سرمایه گذاری

استاد راهنما: دکتر حمید بداغی

استاد مشاور: دکتر حمیدرضا رضایی

مورخ 98/7/02- ساعت 13:50 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: علی عنابی

عنوان پایا نامه: تأثیر سرمایه فکری بر شهرت وعملکرد شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر حمید بداغی

استاد مشاور: دکتر حمیدرضا رضای

مورخ 98/7/02 ساعت 14:30 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود