جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش
تاریخ انتشار: يکشنبه، 31 شهريور 1398 08:34:01

نام دانشجو: هادی غلامی

عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر عملکرد مدیریت شهری بر میزان مشارکت پذیری شهروندان بافت فرسوده

استاد راهنما: دکتر نگار حسینیان

استاد مشاور: دکتر مسعود داوری نژاد

مورخ: 98/6/31  ساعت 13:30 اتاق شورا مؤسسه بینالود

نام دانشجو: غزاله غضبانی

عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر ابعاد عملکردی مورد انتظار مشتری بر توصیه ی شفاهی آنلاین وب سایت های تجارت الکترونیک با نقش میانجی اعتماد مورد مطالعه اسنپ

استاد راهنما: دکتر علیرضا مقدسی

استاد مشاور: دکتر هادی بستام

مورخ: 98/7/1 ساعت 8:30 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: آقای یونس آرین نژاد

عنوان پایان نامه: گرشگری شهری با رویکرد رقابت پذیری شهری (نمونه موردی شهر فیض آباد)

استاد راهنما: دکتر نگار حسینیان

استاد مشاور: دکتر احمد افسری

مورخ: 98/7/1 ساعت 9:30 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: بی بی سادات هاشمی

عنوان پایان نامه: مقایسه تطبیقی حضور پذیری زنان در محلات شهری با رویکرد عدالت جنسیتی ( نمونه موردی: محله سرشور و ایثارگران- حجاب)

استاد راهنما: دکتر نگار حسینیان

استاد مشاور: دکتر عاطفه مرادی

مورخ: 98/7/1 ساعت 10:15 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: خانم فاطمه کریمی

عنوان پایان نامه: بررسی نقش واسط ارزش مشتری، ارزش ویژه برند و رضایت در رابطه بین نوآوری بازاریابی و تکنولوژی دهان به دهان

استاد راهنما: دکتر قاسم اسلامی

استاد مشاور: دکتر زهرا محمدزاده

مورخ: 98/7/1 ساعت 11- سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: تکتم سادات هاشمی

عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر کیفیت عملکرد خدمات و ساختار سازمانی بر رضایتمندی میهمانان هتل های پنج ستاره شهر مشهد

استاد راهنما: دکتر زهرا پوری

استاد مشاور: دکتر فرید جواهرزاده

مورخ: 98/7/1 ساعت 11:45 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود