جلسات دفاع پایان نام کارشناسی ارشد آموزش
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 27 شهريور 1398 12:07:29

رشته مدیریت جهانگردی

نام دانشجو: خانم اکرم طحان

عنوان پایان نامه: تحلیل اثرات اکوتوریسم بر توسعه پایدار روستایی ( نمونه دهستان بایگ شهرستان تربت حیدریه)

استاد راهنما: دکتر مهدی جهانی

استاد مشاور: دکتر زهرا پوری

مورخ: 98/6/30  ساعت 10 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

رشته مدیریت بازرگانی

نام دانشجو: حمیده فلاحت

عنوان پایان نامه: تأثیر نوآوری برند در مراجعه مجدد مشتریان از طریق اعتمادسازی و ارزش مورد انتظار مشتری

استاد راهنما: دکتر برومند

استاد مشاور: دکتر محمدزاده

مورخ: 98/6/30 ساعت 11 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: مریم وصالی پور

عنوان پایان نامه: بررسی نقش میانجیگری قراردادهای روانشناختی و اعتمادسازی در تأثیر مدیریت برندینگ داخلی

استاد راهنما: دکتر برومند

استاد مشاور: دکتر محمدزاده

مورخ: 98/6/30 ساعت 12 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: لیلا فاطمی

عنوان پایان نامه: اثر کیفیت خدمات بانکی بر رضایت مندی مشتری و رفتار شهروندی برند با اثر تعدیل گر آگاهی مشتری

استاد راهنما: دکتر زهرا محمدزاده

استاد مشاور: دکتر قاسم اسلامی

مورخ: 98/6/30 ساعت 13 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: خانم فرحناز غفوریان

عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر حمایت عاطفی واطلاعاتی جوامع مجازی برند بر رضایت و رفتار شهروندی مشتری با نقش تعدیل گر منبع حمایتی

استاد راهنما: دکتر علیرضا مقدسی

استاد مشاور: دکتر زهرا محمدزاده

مورخ: 98/6/31 ساعت 8 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: مائده بوژمهرانی

عنوان پایان نامه: تأثیر بررسی توانمندی های بازاریابی اینترنتی بر رشد بین المللی بازار صنعت مواد غذایی با نقش میانجی جهت گیری استراتژیک

استاد راهنما: دکتر علیرضا مقدسی

استاد مشاور: دکتر ندا زرین نگار

مورخ: 98/6/31 ساعت 9 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

رشته علوم ورزشی

نامد دانشجو: عباس فرازی

عنوان پایان نامه: طراحی، تدوین و اولویت بندی بازاریابی فوتبال خراسان رضوی

استاد راهنما: دکتر مهدی طالب پور

استاد مشاور: دکتر بابک عظیمی

مورخ: 98/6/31 ساعت 10 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

رشته جهانگردی

نام دانشجو: تکتم رحیمی

عنوان پایان نامه: بررسی چالش های گردشگران در اقامتگاه های بومگردی خواف

استاد راهنما: دکتر منصوری مقدم

استاد مشاور: دکتر فرید جواهرزاده

مورخ: 98/6/31 ساعت 11 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: مرجانه عابدی

عنوان پایان نامه: ارزیابی چالش های موجود در آموزش و توانمندسازی منابع انسانی رستوران های گردشگر پسند مشهد و حومه

استاد راهنما: دکتر روح الله بهزاد

استاد مشاور: آقای مهدی پور

مورخ: 98/6/31 ساعت 12 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: خانم افسانه زیارتی

عنوان پایان نامه: بررسی چالش های گردشگران وروردی در حوزه گردشگری سلامت در شهر مشهد

استاد راهنما: دکتر روح الله بهزاد

استاد مشاور: دکتر نسیم عربیان

مورخ: 98/6/31 ساعت 13 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

رشته شهرسازی

نام دانشجو: آقای محمدحسن خادمی نژاد

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما: دکتر مهدی نیا

استاد مشاور: دکتر داوری نژاد

مورخ: 98/6/31 ساعت 12:30 اتاق شورا مؤسسه بینالود

نام دانشجو: آقای سعید حسینی

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما: دکتر داوری نژاد

استاد مشاور: دکتر خداشناس

مورخ: 98/6/31 ساعت 13 اتاق شورا مؤسسه بینالود