جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری آموزش
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 13 شهريور 1398 08:32:43

نام دانشجو: آقای سعید اسدی

عنوان پایان نامه:تأثیر اندازه شرکت بر نرخ مؤثر مالیاتی با تاکید بر تئوری هزینه سیاسی و قدرت سیاسی

استاد راهنما: دکتر جباری

استاد مشاور: دکتر رحمانی

مورخ: 98/6/16 – ساعت 8 صبح – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: آقای احسان صفایی

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه توانایی مدیران، درماندگی مالی و حق الزحمه حسابرسی

استاد راهنما: دکتر جباری

استاد مشاور: دکتر لاری

مورخ: 98/6/16 – ساعت 8:45 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: خانم آرزو یاری نژاد

عنوان پایان نامه:بررسی رابطه بین رقابت بازار محصول و کنترل دولتی با ریسک جریانات نقدی

استاد راهنما: دکتر جباری

استاد مشاور: دکتر رضایی

مورخ: 98/6/16 – ساعت 9:30 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: خانم الهام جهان بین

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و نسبت بدهی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر رحمانی

استاد مشاور: دکتر جباری

مورخ: 98/6/16 – ساعت 10:15- سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: خانم نجمه ناظری

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین سنگرگیری مدیریت با مدیریت سود و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر بداغی

استاد مشاور: دکتر رضایی

مورخ: 98/6/16 – ساعت 11 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: آقای نوید نوری نسب

عنوان پایان نامه: نقش تعدیل کنندگی ویژگی های شرکت بر رابطه جریان وجوه نقد آزاد و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر جباری

استاد مشاور: دکتر رضایی

مورخ: 98/6/16 – ساعت 11:45 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: آقای علی قلیچی

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه اضافه ارزشیابی سهام و مدیریت سود

استاد راهنما: دکتر جباری

استاد مشاور:دکتر مهدی واسعی

مورخ: 98/6/16 – ساعت 12:30 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: آقای علی الهی شیروان

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین رقابت بازار محصول و محافظه کاری با محافظه کاری با ملاحظه نقش ساختار مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر جباری

استاد مشاور: دکتر واسعی

مورخ: 98/6/16 – ساعت 13:15 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: خانم منیژه محمدپناه

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه سلامت روانی با اخلاق پولی و ادراک اخلاقی در دانشجویان حسابداری

استاد راهنما: دکتر بداغی

استاد مشاور: دکتر درگاهی

مورخ: 98/6/16 – ساعت 14 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود