جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ورزشی آموزش
تاریخ انتشار: يکشنبه، 9 تير 1398 11:44:29

نام دانشجو: خانم زهرا فتوت جامی

عنوان پایان نامه: پیش بینی تمایل حضور و تبلیغات شفاهی مجازی بر اساس بازاریابی تجربی در مشتریان باشگاه های ورزشی بانوان مشهد

استاد راهنما: دکتر مهدی طالب پور

استاد مشاور: دکتر بابک عظیمی

مورخ: 98/4/11 – ساعت 11 صبح – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود