تغییر ساعت حرکت سرویس ها در ماه مبارک رمضان روابط عمومی
تاریخ انتشار: يکشنبه، 15 ارديبهشت 1398 14:27:02

حرکت سرویس از میدان پارک به موسسه : 15:15

حرکت سرویس از موسسه به میدان پارک : 17:20 و 19:05 

مابقی ساعات حرکت به روال گذشته می باشد.