جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویی
تاریخ انتشار: دوشنبه، 13 اسفند 1397 09:12:29

رشته علوم ورزشی

نام دانشجو: آقای رمضان کریمی

عنوان پایان نامه: بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در بازاریابی گردشگری ورزشی در مشهد

استاد راهنما: دکتر مهدی طالب پور

استاد مشاور: دکتر بابک عظیمی

مورخ: 97/12/14 – ساعت 12 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

رشته اکوتوریسم

نام دانشجو: خانم المیرا رستمی

عنوان پایان نامه: بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی بوم گردشگری بر جوامع محلی، مطالعه موردی روستاهای کنگ و نغندر خراسان رضوی

استاد راهنما: دکتر مژگان ثابت تیموری

استاد مشاور: دکتر فرید جواهرزاده

مورخ: 97/12/15 – ساعت 11 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود