جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش
تاریخ انتشار: پنجشنبه، 25 بهمن 1397 09:42:48

  جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته شهرسازی

نام دانشجو: خانم سمیرا قربان زاده

عنوان پایان نامه: ارزیابی حمل و نقل غیر موتوری با تاکید بر رویکرد نوشهرگرایی در منطقه 11 مشهد مقدس

استاد راهنما: دکتر سید علی حسین پور

استاد مشاور: دکتر نرجس سادات فاطمی

مورخ: 97/11/30- ساعت 11:30- سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: آقای سید جلیل محمدی تبار

عنوان پایان نامه: مقایسه اثرات حمل و نقل ریلی در هوشمند سازی مناطق شهری نمونه موردی( بافت مرکزی، میانی و جدید کلانشهر مشهد)

استاد راهنما: دکتر نگار حسینیان

استاد مشاور: دکتر فرزانه رزاقیان

مورخ: 97/11/30 - ساعت 12:15 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: آقای سلمان سلطانی

عنوان پایان نامه: ارزیابی تأثیر توسعه شهر الکترونیک در وضعیت مدیریت شهری (نمونه منطقه یک مشهد)

استاد راهنما: دکتر سید علی حسین پور

استاد مشاور: آقای سید محمد جاودانی

مورخ: 97/11/30 – ساعت 13- سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: آقای حمید صالحی

عنوان پایان نامه: امکان سنجی ایجاد پیاده راه در محدوده مرکزی سبزوار

استاد راهنما: دکتر مسعود داوری نژاد

استاد مشاور: دکتر حسن پارسی پور

مورخ: 97/11/30 – ساعت 11 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: زهرا شجاعی نیا

عنوان پایان نامه: ارزیابی معیارهای حمل و نقل معیارهای حمل و نقل سبز در شهر مشهد

استاد راهنما: دکتر نگار حسینیان

استاد مشاور: دکتر مژگان ثابت تیموری

مورخ: 97/11/30 – ساعت 12:45 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: خانم فاطمه زردی

عنوان پایان نامه: ارزیابی شاخص های اکولوژیک محلات شهری به منظور برنامه ریزی شهرهای پایدار (نمونه موردی: محلات سراب، کوهسنگی و آزادشهر)

استاد راهنما: دکتر بهداد علیزاده

استاد مشاور: دکتر نگار حسینیان

مورخ: 97/11/30  ساعت 17 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

 

رشته اکوتوریسم

نام دانشجو: خانم بنفشه حکمت

عنوان پایان نامه: سنجش رضایت جامعه ی محلی از تجهیز خانه های بوم گردی و تأثیر آن بر توسعه ی گردشگری روستایی (مطالعه موردی رستای روئین، خراسان شمالی)

استاد راهنما: دکتر سیامک منصوری مقدم

استاد مشاور: دکتر زهرا پوری

مورخ: 97/11/29 – ساعت 11- سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: خانم بی بی سمیه حسینی

عنوان پایان نامه: ارزیابی اثرات توسعه اکوتوریسم بر محیط زیست شهرستان بینالود

استاد راهنما: دکتر سیامک منصوری مقدم

استاد مشاور: دکتر روح الله بهزاد

مورخ: 97/11/29 – ساعت 11:45 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: خانم عطارد تکلو

عنوان پایان نامه: بررسی ثبت جهانی میراث فرهنگی بر توسعه اکوتوریسم (مطالعه موردی: قنات قصبه گناباد)

استاد راهنما: دکتر سیامک منصوری مقدم

استاد مشاور: آقای رجبعلی لبلاف خانیک

مورخ: 97/11/29 – ساعت 12:30 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

رشته حسابداری

نام دانشجو: خانم نصیبه جانعلی زاده

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه رقابت بازار محصول و مالکیت نهادی بر مدیریت سود

استاد راهنما: دکتر حمید بداغی

استاد مشاور: آقای حمیدرضا رضایی

مورخ: 97/11/30 – ساعت 9:30 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

 

رشته مدیریت بازرگانی

نام دانشجو: آقای علی کمساری

عنوان پایان نامه: بررسی اثر استراتژی های کسب و کار بر توسعه محصول جدید: نقش واسطه ای رقیب گرایی و مشتری گرایی

استاد راهنما: دکتر احمدرضا کریمی مزیدی

استاد مشاور: دکتر زهرا محمدزاده

مورخ: 97/11/30- ساعت 10:15 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود