جلسات دفاع کارشناسی ارشد آموزش
تاریخ انتشار: پنجشنبه، 18 بهمن 1397 08:52:59

رشته حسابداری

نام دانشجو: خانم نسرین ثابت رضائیان

عنوان پایان نامه: تحلیل ارتباط بین نقد شوندگی سهام و ریسک ورشکستگی شرکت با تاکید بر مالکان نهادی

استاد راهنما: دکتر حسین جباری

استاد مشاور: دکتر حلیمه رحمانی

مورخ: 97/11/23  ساعت 10 صبح سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: خانم منا مزرعاوی

عنوان پایان نامه: بررسی نقش مدیریت سود و انگیزه مدیریت در واکنش سرمایه گذاران به اعلان سود در بازار سرمایه

استاد راهنما: دکتر حلیمه رحمانی

استاد مشاور: دکترحسین جباری

مورخ: 97/11/23 ساعت 10:45 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: خان سپیده آرمانخواه

عنوان پایان نامه: نقش محافظه کاری حسابداری در رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت

استاد راهنما: دکتر حمید بداغی

استاد مشاور: آقای حمیدرضا رضایی

مورخ: 23/11/97- ساعت 11:30 سالن اجتاعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: آقای علی رحیمیان

عنوان پایان نامه: تأثیر دوره تصدی حسابرسی، اندازه مؤسسه حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی در شرکت های دارای بحران مالی

استاد راهنما: دکتر حلیمه رحمانی

استاد مشاور: دکتر حسین جباری

مورخ: 97/11/23- ساعت 12:15- سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: آقای سید شهاب فلاح

عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر ویژگی های حسابرسان داخلی بر کارایی عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر حسین جباری

استاد مشاور: دکتر حلیمه رحمانی

مورخ: 97/11/23 ساعت 13 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

رشته اکوتوریسم

نام دانشجو: خانم مریم کهنی

عنوان پایان نامه: تحلیل تمایل به پرداخت علاقه مندان به اکوتوریسم در منطقه حفاظت شده بینالود

استاد راهنما: دکتر حمدالله سجاسی قیداری

استاد مشاور: آقای فرید جواهرزاده

مورخ: 97/11/24  ساعت 11- سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

رشته علوم ورزشی

نام دانشجو: آقای فرید صالحی

عنوان پایان نامه: طراحی الگوی رفتار مشتری بر اساس اصول طراحی ارگونومی محیط بر میزان افزایش فروش در فروشگاه های ورزشی

استاد راهنما: دکتر اکبر معرفتی

استاد راهنما: دکتر بابک عظیمی

مورخ: 97/11/24- ساعت 12- سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

رشته مدیریت بازرگانی

نام دانشجو: شادی شیرین زاده

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین قابلیت های نوآوری، نوع نوآوری عملکرد شرکت (مطالعه موردی: بیمه ایران)

استاد راهنما: دکتر زهرا شیرزور

مورخ: 25/11/97 ساعت 11- سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: مینا بطول زاده

عنوان پایان نامه: بررسی حاکمیت شرکتی و نسبت های مالی بر رتبه بندی صکوک در بانک های بورس

استاد راهنما: دکتر زهرا شیرزور

مورخ: 25/11/97- ساعت 12 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: نرجس رمضانی

عنوان پایان نامه: بررسی اثر معیارهای ارزیابی برای گروه های تلفیقی مالیات دهندگان بر عملکرد مالی( مطالعه موردی اداره دارایی و امور مالیاتی)

استاد راهنما: دکتر مصطفی فرخی

استاد مشاور: دکتر مجتبی فرخی

مورخ: 97/11/25  ساعت 13- سالن اجتماعات مؤسسه بینالود